เว็บสล็อตออนไลน์ ความสำคัญของการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัย

เว็บสล็อตออนไลน์ ความสำคัญของการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัย

เว็บสล็อตออนไลน์ อาจเป็นส่วนที่น่าเกรงขาม เปิดเผย รวมทั้งน่าตื่นเต้นและจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนและปรับปรุงระเบียบวาระของมหาวิทยาลัยใดๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างเปิดเผยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก นักศึกษา ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ กลุ่มชุมชน อุตสาหกรรมและวิชาชีพ ตลอดจนรัฐบาลล้วนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจกล่าวได้ว่าในประเทศกำลังพัฒนาขนาดเล็กหรือชุมชนในชนบทและระดับภูมิภาคที่มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเหล่านี้จะได้รับ (หรือสูญเสีย) มาก

 โดยขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยของพวกเขามีส่วนช่วยและเปลี่ยนแปลงมนุษย์ สังคมและสังคมในเชิงบวกได้ดีเพียงใด ภาวะเศรษฐกิจของประเทศหรือชุมชน

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเหล่านี้หรือจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยทำและผลิตขึ้น นอกจากนี้ เช่นเดียวกับกรณีในประเทศกำลังพัฒนา หลายคนจะสามารถสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บรรลุอาณัติของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่มหาวิทยาลัยจะรับฟังและอาจรวมสิ่งที่พวกเขากล่าวไว้

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความสำเร็จของสถาบันจนถึงปัจจุบันและแผนงานสำหรับอนาคต ตลอดจนการถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทั้งสองส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อหลัง ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนำมาพิจารณาอย่างเหมาะสมในกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ความคาดหวังสูง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้อำนวยความสะดวกในการอภิปรายกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุด พนักงาน อุตสาหกรรม กลุ่มวิชาชีพและชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าที่กระทรวงในนามของมหาวิทยาลัยแห่งชาติรุ่นเยาว์ คำถามกว้างๆ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคือ คุณคิดว่ามหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงอะไร

การอภิปรายมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อและตอกย้ำ

ความคาดหวังสูงที่มีอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเขาเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงและสร้างสรรค์ให้กับชีวิตของประชาชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดระบุประเด็นเดียวกันโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต พวกเขาเป็น:

• คุณภาพของหลักสูตรที่จัดส่ง

• คุณภาพของทรัพยากร เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่รองรับการจัดหลักสูตร

• คุณภาพของคณาจารย์ที่ออกแบบและส่งมอบรายวิชา

• คุณภาพของนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับเข้าสู่หลักสูตร

• คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา

ฉันขอแนะนำว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ทั่วโลก

สำหรับนักศึกษา ประเด็นที่พวกเขาให้คะแนนว่าสำคัญที่สุดคือคุณภาพของคณาจารย์และประสบการณ์การสอน-การสอน พวกเขาคาดหวังให้นักวิชาการมีความรู้และเป็นปัจจุบันในสาขาวิชาของตน และสามารถนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่แล้ว ประเด็นที่พวกเขาให้คะแนนมากที่สุดคือคุณภาพของนักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย พวกเขาคาดหวังว่ามาตรฐานการเข้าศึกษาจะเทียบได้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภูมิภาคเป็นอย่างน้อย และเน้นย้ำถึงความสำคัญของนักศึกษาที่คาดหวังที่มีมาตรฐานการรู้หนังสือที่ดีที่จำเป็น สล็อตออนไลน์